SAMSKARAS

Garbhaadaanam
Pumsavanam
Seemantham / Seemantonnayanam / Baby shower
Jaatakarma
Namakaranam
Annaprashanam
Mudan / Prathama Kesha Khandanam
Aksharabhyasam ( beginning of education )
Chaulam & Upanayanam (Munj / Janeu / Yagnopavit)
Prayashchittam & Samvartanam
Vivah / Wedding

POOJA FOR SENIORS

60’st Birth Ugraratha Shanti
65’th Birth Mrutyunjay Maharathi Shanti
70’th Birth Bhaimarathi Shanti
75’th Birth Aaindri Shanti
80’th Birth Sahasra Chandra Darshana Shanti
85’th Birth Raudri Shanti
90’th Birth Kal Swarupa Sauri Shanti
95’th Birth Tryambaka Maharathi Shanti
100’th Birth Shatabdi – Maha Mrutyunjaya Shanti

PARAYANA & TEACHING

Chandi or Saptashati
Shrimat Bhagavatam
Shrimat Bhagavdgita
Sundar kandam
Veda Parayanam
Upanishads
Jata-Ghana Parayanam
Vedas
Upanishads
Bhagvadgita
Meditation
Sanskrit Language

POOJAS

Sri Ganesh Puja
Sri Lakshmi Puja
Sri Satyanarayana Puja
Sri Durga Puja
Sri Shiv Puja

SHANTI POOJAS

Udaka Shanti
Grihapravesham / Vastu Shanti
Navagraha Shanti
Kal-Sarpa Shanti
Janan Shanti
Nakshatra Shanti
Parihar Shanti

HOMM

Sri Ganapati Homam
Maha Mrityunjay Homam
Navagraha Homam
Aayush Homam / Birthday
Special Puja
Sudarshana Homam
Nava Chandi Homam
Shata Chandi Homam
Sahasra Chandi Homam
Laghurudram
Maharudram
Prana Pratishthapana
Kumbhabhishekam